އޭއޯއެމްއޭ ކޮމްޕެނީ އެވެ
އޭއޯއެމްއޭ ކޮމްޕެނީ އެވެ
ދުނިޔޭގައި ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް ފިލާ އުފައްދާ ގަދަ 10 ކުންފުންޏެވެ
އައޯމާއާ ބެހޭ ގޮތުން
ލީޑިންގ ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް އޯއީއެމް/އޯޑީއެމް އުފެއްދުންތެރިޔާ
ލީޑިންގ ހައިލޫރޯނިކް އެސިޑް އޯއީއެމް/އޯޑީއެމް އުފެއްދުންތެރިޔާ
● އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ފުއްދުމަށް
● 21 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ
● 580 ބްރޭންޑަކަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވިފައިވާ
● އޯއީއެމް/އޯޑީއެމް އުފެއްދުމުގެ ވަގުތު: 2-3 ހަފްތާ

އޯއީއެމް/އޯޑީއެމް އާއި ބެހޭގޮތުން
ޒަމާނީ ޕްރޮޑަކްޝަން އިކުއިޕްމަންޓްސް
ކުރިއަރާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޝަން އިކުއިޕްމަންޓް
● އޮޓޮމެޓިކް ވެކިއުމް ފިލްލިންގ
● ޖަރުމަނުން ސްޓޮޕަރިންގ މެޝިން އޮޕްޓިމާ
● ސްވިޑެންގެ ދެ ދޮރު ކެބިނެޓް ޓައިޕް ސްޓިރިލައިޒާ GETINGE
● އެޖިލެންޓް އެޗްޕީއެލްސީ، ޔޫވީ، ޝިމާޒޫ ޖީސީ، މަލްވަރން ރިއޯމީޓަރ ފަދަ ތަކެތި.

ލެބޯޓްރީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން
އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތައް ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް ފިލާ
މެސޯތެރަޕީ ސޮލިއުޝަން
އެތައް އަސަރުތަކެއް
● ހަންގަނޑު ޒުވާންވުން ● ހަންގަނޑު ހުދުވުން ● އިސްތަށިގަނޑު ބޮޑުވުން ● ސަރުބީ ގިރާވުން ● ބަރުދަން ލުއިވުން ● ކޮލަޖަން ސްޓިމިއުލޭޓް ކުރުން
 
އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ މެޑިކަލް ގްރޭޑް ޕެކޭޖިންގ
● މަތީ ބޮރޯސިލިކޭޓް އެމްޕައުލްސް 
● ހައި ލެވެލް އެލްމިނިއަމް ފްލިޕް އާއި އެކު ސިލިކޯން ލިޑް
އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓްސް
މެސޯތެރަޕީ އެވެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތައް ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް ފިލާ
● ހަޔަލޫރޯނިކް އެސިޑްގެ ރޯ މެޓީރިއަލްގެ އަގަކީ 45،000 ޑޮލަރު/ކިލޯ
● ބީ އެންޑް ޑީ ކުންފުނީގެ ސިރިންޖް އެންޑް ނިޑަލް
● ޑޫޕޮންޓް ޔޫއެސްއޭ އިން މެޑިކަލް ގްރޭޑް ޕީއީޓީ ބްލިސްޓަރ & ޓައިވެކް ޕޭޕަރ
● އުފެއްދުމަށް އެންމެ ސާފު އިންޖެކްޝަން ކުރެވޭ ފެން ހޯދުން

● ޑަރމަލް ފިލާ މެދުވެރިކޮށް 27 ރިވަރސް އޮސްމޮސިސް
އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓްސް

އޭއޯއެމްއޭ އާއި ބެހޭ ގޮތުން

ސެލް އަދި ހަޔަލޫރޮނިކް އެސިޑް ރިސާޗްގެ ސްޕެޝަލިސްޓުންނެވެ

2003 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު، ~!phoenix_var66_0!~ ~!phoenix_var66_1!~ ~!phoenix_var67_0!~~!phoenix_var67_1!~
 
0

0

0

މި ދާއިރާ ފުރިހަމައަށް އެޑިޓްކޮށް އަމިއްލައަށް، ތިމާގެ ވެބްސައިޓް، ތިމާގެ އުފެއްދުންތައް ނުވަތަ ތިމާގެ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ .
 • 2003
  މެޑިކަލް ސޯޑިއަމް ހަޔަލޫރޮނެޓް ޖެލް އިން ފެށިގެން މިހާރުވެސް ޗައިނާގެ ގަދަ 10 ގައި ރޭންކް ކުރެވިފައިވެއެވެ
 • 21
  ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަންގައި 21 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން
 • 10%
  އާމްދަނީގެ %10 އަށްވުރެ ގިނައީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އާރްއެންޑީއަށް އިންވެސްޓް ކުރެވެއެވެ
 • 18%
  %18 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ އާރްއެންޑްޑީ ޑިޕާޓްމަންޓުން، ސޯޑިއަމް ހަޔަލޫރޯނެޓް ޖެލްގެ ދާއިރާއިން 21 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 5 ތަޖުރިބާކާރުންނެވެ
 • 3
  3 ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިނާއި ގަދަ 100 ލެވެލްގެ ޖީއެމްޕީ ފާމަސިއުޓިކަލް ޕްރޮޑަކްޝަން ވޯކްޝޮޕް
 • 580
  580 އަށް ވުރެ ގިނަ ބްރޭންޑަށް ކަސްޓަމައިޒްކޮށްފައިވެ އެވެ

މޮޅު އޯއީއެމް/އޯޑީއެމް ޚިދުމަތެއް


 • ލޯގޯ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން
  ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުން

   

  ލޯގޯ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން01އެމްޕައުލްސް ގައި ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުން
   

  ލޯގޯ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން02ޕްރޮޑަކްޓް ބޮކްސްގައި ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުން
   
  ލޯގޯ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން03ޑަރމަލް ފިލާ ޕެކޭޖިންގ ގައި ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުން

   
  ކެޕޭސިޓީ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން03ވައިއަލްސް ގައި ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުން
   
  ލޯގޯ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން05ޑަރމަލް ފިލާ ލޭބަލްގައި ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުން
   
 •  
  ފޯމިއުލާ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން
  +III ކޮލަޖަން
   
  ފޯމިއުލާ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން01
  +ލިޑޯކޭއިން އެވެ
   
  ފޯމިއުލާ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން02+ޕީޑީއާރުއެން
  ފޯމިއުލާ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން03+ޕީއެލްއެލްއޭ ފޯމިއުލާ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން04+ސެމަގްލޫޓައިޑް އެވެ ފޯމިއުލާ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން05+ސެމަގްލޫޓައިޑް އެވެ
 •  
  ކެޕޭސިޓީ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން
  އެމްޕައުލްސް އެވެ
   
  ކެޕޭސިޓީ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން01އެމްޕައުލްސް އެވެ ކެޕޭސިޓީ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން02ބީޑީ 1އެމްއެލް 2އެމްއެލް 10އެމްއެލް 20އެމްއެލް ސިރިންޖް
  ކެޕޭސިޓީ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން03ވައިއަލްސް އެވެ    
 •  
  ޕެކޭޖިންގ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަންޕެކޭޖިންގ ކަސްޓަމައިޒޭޝަން
   
  ޕެކޭޖިންގ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން01
  ޕެކޭޖިންގ ކަސްޓަމައިޒޭޝަން
  ޕެކޭޖިންގ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން02ޕެކޭޖިންގ ކަސްޓަމައިޒޭޝަން
  ޕެކޭޖިންގ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން03ޕެކޭޖިންގ ކަސްޓަމައިޒޭޝަން ޕެކޭޖިންގ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން05ޕެކޭޖިންގ ކަސްޓަމައިޒޭޝަން ޕެކޭޖިންގ-ކަސްޓަމައިޒޭޝަން04ޕެކޭޖިންގ ކަސްޓަމައިޒޭޝަން

ފީޗާ ޕްރޮޑަކްޓްސް

2ml ޑަރމް ލައިންސް ނިތްކުރި ލައިންސް ޑަރމަލް ފިލާ ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް އިންޖެކްޝަން ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް ފިލާ ލިޕް ފިލާ
2ml ޑަރމް ލައިންސް ނިތްކުރި ރޮނގުތައް ޑަރމަލް ފިލާ ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް އިންޖެކްޝަން ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް ފިލާ ލިޕް ފިލާ
20އެމްއެލް ސަބް ސްކިން ބައިފޭސިކް ސްކިން ބޫސްޓަރ ބޮޑީ ފިލާ އިންޖެކްޝަން ކްރޮސް ލިންކްޑް ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް ޑަރމަލް ފިލާރ
20އެމްއެލް ސަބް ސްކިން ބައިފޭސިކް ސްކިން ބޫސްޓަރ ބޮޑީ ފިލާ އިންޖެކްޝަން ކްރޮސް ލިންކްޑް ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް ޑަރމަލް ފިލާރ
 ހޯލްސޭލް އަގު 2ml ވައިޓަލް ފައިން ލައިންސް ފިލާ އެންޓި ރިންކްލް ފޭޝަލް ސްކިން ހައިޑްރޭޓިންގ ޓިއާ ޓްރަފް ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް ޑަރމަލް ފިލާރ
ހޯލްސޭލް އަގު 2އެމްއެލް ވައިޓަލް ފައިން ލައިންސް ފިލާ އެންޓި ...
2ml ޑީޕް ލައިންސް ނޭފަތް އުފުލުން ހައިލޫރޯނިކް އެސިޑް އިންޖެކްޝަން ހަޔަލޫރޯނިކް އެސިޑް ފިލާ ލިޕް ފިލާ ސޯޑިއަމް ހަޔަލޫރޮނެޓް
2ml ޑީޕް ލައިންސް ނޭފަތް އުފުލާ ހަޔަލޫރޮނިކް އެސިޑް އިންޖެކްޝަން ...
1ml ޑީޕް ލައިންސް ނޯސް ލިފްޓް އެސިޑޯ އިއަލޫރޮނިކޯ ފިލާ އިންޖެކްޝަން ޑަރމަލް ފިލާ ކްރޮސް ލިންކްޑް ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް ސްކިން ބޫސްޓަރ
1ml ޑީޕް ލައިންސް ނޯސް ލިފްޓް އެސިޑޯ އިއަލޫރޮނިކޯ ފިލާ އިންޖެކްޝަން ޑަރމަލް ފިލާ ކްރޮސް ލިންކްޑް ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް ސްކިން ބޫސްޓަރ

މައުރަޒު ޝޯ

ސެލް އަދި ހަޔަލޫރޮނިކް އެސިޑް ރިސާޗްގެ ސްޕެޝަލިސްޓުންނެވެ.
  +86-13042057691 އެވެ            
  +86-13042057691 އެވެ
  +86-13042057691 އެވެ

އޭއޯއެމްއޭ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާށެވެ

ލެބޯޓްރީގައެވެ

ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީ

ބްލޮގްސް

ކޮޕީރައިޓް © 2024 އޭއޯއެމްއޭ ކޯ ލިމިޓެޑް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ. ސައިޓްމެޕްޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ .ސަޕޯޓް ކުރަނީ... ލީޑޮންގް ޑޮޓް ކޮމް އެވެ
އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުން