ތިބާގެ ރީތިކަން، 
ތިބާގެ ބާރު
 ސޯޑިއަމް ހަޔަލޫރޯނެޓް ޖެލް އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއިން 21 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
 ޕްރޮޑަކްޓް ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަރޑް: 6 ސިގްމާ
 ހިލޭ ސާމްޕަލް
  7-24 ސާވިސް
   24 ގަޑިއިރު ޑެލިވަރީ
 
21 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ
ހައި އެންޑް ކޮލިޓީ
ސްޓޭބަލް ޑެލިވަރީ ޓައިމް
ސްޓޭބަލް ޑެލިވަރީ ޓައިމް
އެންމެ ރަނގަޅު އަގު
7-24 ޚިދުމަތް
ތިޔަ އުޅެނީ: ގެ » ކުންފުނީގެ ތާރީޚު

އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭގޮތުން - ޕްރޮފެޝަނަލް ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް އުފައްދާ ފަރާތެއް

2003 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު އައޯމާ ކޯ ލިމިޓެޑެވެ.އަކީ 21 އަހަރުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މެނުފެކްޗަރ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްބޯއެއް، ޑަރމަލް ފިލާސް، މެސޯތެރަޕީ ސޮލިއުޝަން ޕްރޮޑަކްޓްސް، ޕީޑީއާރުއެން އާއި އެކު މެސޯތެރަޕީ، މެޑިކަލް ގްރޭޑް ސްކިން ކެއާ ޕްރޮޑަކްޓްސް , ސީޓީއޯ ސާވިސް އިން މެޑިކަލް އެސްތެޓިކްސް އިންޑަސްޓްރީ، ކަސްޓަމައިޒް ޔޫއާރ ޕްރައިވެޓް ލޭބަލް އަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
 
މިހާރު އައޯމާ ކޯ ލިމިޓެޑެވެ.ދުނިޔޭގެ 120 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ޗައިނާގެ ގަދަ 10 އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ތެރޭގައި އަދި ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ އުފައްދާ ސޯޑިއަމް ހަޔަލޫރޯނެޓް ޖެލް އިންޑަސްޓްރީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބްރެޒިލް، ރަޝިޔާ، ކަޒަކިސްތާން އަދި އިރާގު އެވެ.ކަސްޓަމައިޒް ކުރުމަށް 580 އަށް ވުރެ ގިނަ ބްރޭންޑަށް އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިވެދިނީމެވެ.މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގުބޫލުކަމާއި ޕޮޒިޓިވް އެޕްރޫވަލް ރޭޓް އަދިވެސް ދަނީ ރެޕިޑްލް މައްޗަށް އަރަމުންނެވެ
0 +
އަހަރުތައް
ޤާއިމުވެފައި
0 +
+
އެކްސްޕޯޓްކުރާ ޤައުމެވެ
0 +
+
ބްރޭންޑްސް ކަސްޓަމައިޒް ކޮށްފައި ހުރެއެވެ

މިޝަން އެންޑް ވިޝަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޝަން

'ޔޫއާރ ބިއުޓީ، ​​ޔޯރ ސްޓްރެންތް' އަކީ އައޯމާ ކޯ ލިމިޓެޑްގެ މިޝަން އެވެ. 
އޭއޯއެމްއޭ އިން އަބަދުވެސް ފޯކަސް ކުރަނީ ހައިލޫރޮނިކް އެސިޑް ފިލާސް، މެސޯތެރަޕީ ސޮލިއުޝަން ޕްރޮޑަކްޓްސް، ޕީޑީއާރުއެން އާއި އެކު މެސޯތެރަޕީ، މެޑިކަލް ގްރޭޑް ސްކިން ކެއާ ޕްރޮޑަކްޓްސް އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ހިދުމަތްތައް އުފެއްދުމަށެވެ. 
އަޅުގަނޑުމެންގެ 100 ލެވެލްގެ ޖީއެމްޕީ ބަޔޯފާމަސިއުޓިކަލް ޕްރޮޑަކްޝަން ވޯކްޝޮޕެއް އޮވެއެވެ. 
ހުރިހާ އުފެއްދުމަކީ ވެސް މެޑިކަލް ޑިވައިސްތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ.ތިބާގެ ރީތިކަން، ތިބާގެ ބާރު!

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޞައްވުރު

1. ޕްރޮޑަކްޓް ކޮލިޓީ އެންޑް ސޭފްޓީ:

އައޯމާ ކޯ ލިމިޓެޑަކީ 21 އަހަރުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަޔަލޫރޯނިކް އެސިޑް ފިލާ އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ.
ކަސްޓަމަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތައް އިތުބާރާއެކު ބޭނުންކޮށް، ހިތްހަމަޖެހޭ ނަތީޖާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، މަތީ ފެންވަރުގެ، ރައްކާތެރި ހައިލޫރޯނިކް އެސިޑް ފިލާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަޢުދުވަމެވެ.

2. އިނޮވޭޝަން އެންޑް އާރްއެންޑްޑީ ކެޕޭސިޓީސް:

މާކެޓުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ބަދަލުވަމުންދާ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ ޒަމާނީ ހަޔަލޫރޮނިކް އެސިޑް ފިލާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރިސާޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކުރިއަށް ގެންދަމެވެ.

3. ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އެންޑް ސެޓިފިކޭޝަން:

ކަސްޓަމަރުންގެ ތަޖުރިބާއަށް ފޯކަސްކޮށް، ގަތުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ތަޖުރިބާއެއް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި މަތީ ފެންވަރުގެ ކަސްޓަމަރ ސާވިސްއާއި ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

މައުރަޒު މޮމެންޓްސް

އައޯމާ ކޯ ލިމިޓެޑުންނެވެ.ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަގުހުރި ވިޔަފާރި ބައިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބިއުޓީ އެކްސްޕޯ ނުވަތަ ބިއުޓީ ޓްރޭޑް ޝޯތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މާކެޓުގައި ހުރި އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ހޯދުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ.އައޯމާ ކޯ ލިމިޓެޑުންނެވެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މައުރަޒުތައް ނުވަތަ ތަމްރީނު ކޯސްތައް ބާއްވާ ކްލައިންޓުން ލިބިފައިވެއެވެ.އަޅުގަނޑުމެން އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ގޮތަށް ޝައުގުވެރިވާނަމަ، ޗައިނާގައި ހުންނަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުންޏާއި ފެކްޓްރީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ވެސް މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.
ސެލް އަދި ހަޔަލޫރޮނިކް އެސިޑް ރިސާޗްގެ ސްޕެޝަލިސްޓުންނެވެ.
  +86-13042057691 އެވެ            
  +86-13042057691 އެވެ
  +86-13042057691 އެވެ

އޭއޯއެމްއޭ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާށެވެ

ލެބޯޓްރީގައެވެ

ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީ

ބްލޮގްސް

ކޮޕީރައިޓް © 2024 އޭއޯއެމްއޭ ކޯ ލިމިޓެޑް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ. ސައިޓްމެޕްޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ .ސަޕޯޓް ކުރަނީ... ލީޑޮންގް ޑޮޓް ކޮމް އެވެ
ކޮންޓެކްޓް އަސް