Dhaabbata AOMA
Dhaabbata AOMA
Oomishtoota Hyaluronic acid filler addunyaa irratti 10n gurguddoo
WAA'EE AOMAA
Oomishaa OEM/ODM asiidii Hyaluronic adda duree
Oomishaa OEM/ODM Asiidii Hayaluroonikii adda duree
● Fedhii omishaa keessan hunda guutuuf
● Muuxannoo omishaa waggaa 21 ol
● Maqaawwan 580f milkaa'inaan kan qophaa'e
● Yeroo oomishaa OEM/ODM: torban 2-3

WAA'ee OEM/ODM
meeshaalee oomishaa sadarkaa olaanaa qaban
Meeshaalee oomishaa sadarkaa olaanaa qaban
● Guutuu vaakiyuumii ofumaan
● Maashinii dhaabuu Jarmanii irraa OPTIMA
● sterilizer gosa kaabinee balbala lamaa Siwiidin irraa GETINGE
● Agilent HPLC, UV, Shimadzu GC, Malvern rheometer fi kkf.

WAA'EE LAABORAATORII
oomishaalee keenya Guutuu asiidii Hyaluronic
Furmaata Mesotherapy
Bu'aa Dachaa
● Gogaan Dargaggeessuu ● Gogaan Adii gochuu ● Rifeensa Guddisuu ● Copha Bulchuu ● Ulfaatina qaamaa hir'isuu ● Koolaajiin kakaasuu
 
Paakeejii Sadarkaa Medicle Sadarkaa Ol'aanaa
● Ampoolii boroosilikeetii ol’aanaa 
● Qodaa silikoonii kan sadarkaa olaanaa Aluminium flip qabu
Oomishaalee Dabalataa
Meesooteraapii
Oomishaalee Keenya Guutuu Asiidii Hyaluronic
● Meeshaan jallisii asiidii hyaluronic gatii $45,000/kg
● Siriinjii & needle B&D Company irraa
● Medical-grade PET blister & Tyvek paper DuPont USA irraa
● Bishaan qulqulluu ta'e kan lilmoodhaan kennamu oomishuuf argachuu

● Guutuu gogaa karaa 27 reverse osmosis
Oomishaalee Dabalataa

Waa'ee AOMA

Ogeessota Qorannoo Seelii fi Asiidii Haayaaluuroonik

Bara 2003 kan hundeeffame, . AOMA CO., LTD., fi kanneen biroo. muuxannoo oomishaa waggaa 21 kan qabu manufacturer & trading combo yoo ta'u, Dermal Fillers, Mesotherapy Solution jedhamuuf of kenneera Products , Mesotherapy with PDRN, Oomishaalee Kunuunsa Gogaa Sadarkaa Yaalaa, Tajaajila CTO Industirii Miidhagina Yaalaa keessatti, Customize your private label.
 
Amma AOMA CO., LTD.oomishtoota Chaayinaa 10n sadarkaa olaanaa qaban keessaa tokko kan ta’ee fi addunyaa irratti oomishaalee indaastirii jeel soodiyeem hayaalurooniit addunyaa irratti adda duree ta’an keessaa tokko kan ta’e yoo ta’u, kunis biyyoota addunyaa 120 ol ta’an kanneen akka: Gamtaa Awurooppaa, Ameerikaa, Kolombiyaa, Meksikoo, . Biraazil, Raashiyaa, Kaazaakistaan ​​fi Iraaq.Maqaawwan daldalaa 580 ol ta'an akkaataa barbaadamuun akka hojjetan gargaarre.
0 +
Waggoota

Hundeeffamuu

0 +
+

Biyya Al-ergii

0 +
+

Maqaawwan (Brands) Haala barbaadamuun kan qophaa'an

Warshaa AOMA Maaliif Filachuu?

Warshaa AOMA Maaliif Filachuu?
 • 2003
 • 21
 • 3
 • 580


 • LOGO-AKKUSTOMIZATION TA'UU


   

  LOGO-AKKUSTOMIZATION01
   

  LOGO-AKKUSTOMIZATION02
   
  LOGO-AKKASTOMIZATION03

   
  DANDEETTII-ADDAALEE TA'UU03
   
  LOGO-AKKUSTOMIZATION05
   
 •  
  FOORMUULAA-AKKUSTOMIZATION

   
  FOORMUULAA-AKKASTOMIZATION01
  +Lidocaine jedhamuun beekama
   
  FOORMUULAA-AKKASTOMIZATION02+PDRN
  FOORMUULAA-AKKASTOMIZATION03+PLLA FOORMUULAA-AKKASTOMIZATION04+Semaglutide jedhamuun beekama FOORMUULAA-AKKASTOMIZATION05+Semaglutide jedhamuun beekama
 •  
  DANDEETTII-AKKASTOMIZATION
  Ampoolii
   
  DANDEETTII-AKKASTOMIZATION01Ampoolii DANDEETTII-AKKASTOMIZATION02BD 1ml 2ml 10ml 20ml Siriinjii
  DANDEETTII-AKKASTOMIZATION03Vials    
 •  
  PACKAGING-AKKUSTOMIZATION TA'UUPaakeejii Dhuunfaa
   
  PACKAGING-AKKASTOMIZATION01
  Paakeejii Dhuunfaa
  PACKAGING-AKKASTOMIZATION02Paakeejii Dhuunfaa
  PACKAGING-AKKASTOMIZATION03Paakeejii Dhuunfaa PACKAGING-AKKASTOMIZATION05Paakeejii Dhuunfaa PACKAGING-AKKASTOMIZATION04Paakeejii Dhuunfaa

Oomishaalee Mul'atan

2ml Sarara Gogaa Sarara Mormaa Guutuu Gogaa Guutuu Asiidii Haayaluroonik Injection Guutuu Asiidii Haayaluroonik Funyaan Guutuu
2ml Sarara Gogaa sarara mormaa Guutuu Gogaa asiidii hayaaluroonii Lilmoo Guutuu Asiidii Haayaaluroonii Guutuu funyaan
20ML Sub Gogaa Biphasic Gogaa Booster Qaama Guutuu Injection Qaxxaamuraa Hyaluronic Acid Guutuu Gogaa
20ML Sub Gogaa Biphasic Gogaa Booster Qaama Guutuu Injection Qaxxaamuraa Hyaluronic Acid Guutuu Gogaa
 Gatii Jumlaa 2ml Vital Fine Lines Filler Anti Wrinkle Gogaa Fuulaa Hydrating Imimmaan Trough Hyaluronic Acid Gogaa Guutuu
Gatii Jumlaa 2ml Vital Fine Lines Guutuu Farra ...
2ml Sarara Gadi Fagoo Hidhii Kaasuun Asiidii Haayaluroonik Lilmoo Guutuu Asiidii Haayaluroonik Funyaan Guutuu Soodiyeem Haayalurooneet
2ml Deep Lines hidhii ol kaasuu asiidii hyaluronic Injection ...
1ml Sarara Gadi Fagoo Hidhii Kaasuun Acido Ialuronico Guutuu Injection Guutuu Gogaa Fannoo Walitti Hidhame Hyaluronic Acid Gogaa Booster
1ml Sarara Gadi Fagoo Hidhii Kaasuun Acido Ialuronico Guutuu Injection Guutuu Gogaa Fannoo Walitti Hidhame Hyaluronic Acid Gogaa Booster

Agarsiisa Agarsiisaa

Ogeessota Qorannoo Seelii fi Asiidii Haayaaluuroonik.
  +86-13042057691 ta’uu isaati            
  +86-13042057691 jechuun ni danda’ama
  +86-13042057691 ta’a

AOMA waliin wal baraa

Laaboraatoorii

Ramaddii Omishaa

Bilbiloota

Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame © 2024 AOMA Co., Ltd. Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame. Kaartaa SaayitiiImaammata Dhuunfaa .Kan deeggaramee leadong.com irratti argamu
Nu Qunnamaa