You are here: Mana » Seenaa Dhaabbataa

Waa'ee Keenya - Ogeessi Oomishaa Asiidii Hyaluronic

Bara 2003 kan hundeeffame AOMA CO., LTD.is a manufacturer & trading combo with 21 years production experience, has been dedicated to Gogaa Guutuu, Oomishaalee Furmaata Mesotherapy, Mesotherapy with PDRN, Medical Grade Skin Care Products , Tajaajila CTO Industirii Miidhagina Yaalaa keessatti, Customize your private label.
 
Amma AOMA CO., LTD.oomishtoota Chaayinaa 10n sadarkaa olaanaa qaban keessaa tokko kan ta’ee fi addunyaa irratti oomishaalee indaastirii jeel soodiyeem hayaalurooniit addunyaa irratti adda duree ta’an keessaa tokko kan ta’e yoo ta’u, kunis biyyoota addunyaa 120 ol ta’an kanneen akka: Gamtaa Awurooppaa, Ameerikaa, Kolombiyaa, Meksikoo, . Biraazil, Raashiyaa, Kaazaakistaan ​​fi Iraaq.Maqaawwan daldalaa 580 ol ta'an akkaataa barbaadamuun akka hojjetan gargaarre.Gidduu kana jaalatama fi raggaasifamuu gaarii keenyaa ammallee saffisaan ol ka'aa jira
0 +
Waggoota
Hundeeffamuu
0 +
+
Biyya Al-ergii
0 +
+
Maqaawwan (Brands) Haala barbaadamuun kan qophaa'an

Ergama & Mul'ata

Ergama Keenya

'Bareedina Kee, Humna Kee' ergama AOMA CO., LTD. 
AOMA yeroo hunda Hyaluronic Acid Fillers, Mesotherapy Solution Products, Mesotherapy with PDRN, Medical Grade Skin Care Products fi tajaajila gaarii oomishuuf xiyyeeffata. 
Workshop oomisha baayoofarmaasii GMP sadarkaa 100 kan sadarkaa qulqullinaa hanga 6 Sigma qabu qabna. 
Oomishaaleen hundi akkaataa istaandaardii idil-addunyaa meeshaalee yaalaa ciminaan kan oomishamanidha.Bareedina Kee, Cimina Kee!

Mul'ata Keenya

1. Qulqullina Omishaa fi Nageenya:

Aoma Co., Ltd. ogeessa oomishaa guutuu asiidii hyaluronic muuxannoo oomishaa waggaa 21 qabuudha.
Maamiltoonni oomisha keenya ofitti amanamummaadhaan akka fayyadamanii fi bu’aa quubsaa akka argatan gochuuf oomishaalee qulqullina olaanaa, nageenya qaban kan asiidii hayaaluuroonik guutuu ta’e dhiyeessuuf waadaa seennee jirra.

2. Dandeettii Kalaqaa Fi R&D:

Fedhii maamiltoota gabaa irratti jijjiiramaa jiru guutuuf oomishaalee guutuu asiidii hyaluronic isa haaraa fi sadarkaa olaanaa qaban dhiyeessuuf qorannoo fi misooma gaggeessuu itti fufna.

3. Tajaajila Maamiltootaa Fi Itti quufinsa:

Muuxannoo maamiltootaa irratti xiyyeeffannee tajaajila maamiltootaa fi deeggarsa qulqullina olaanaa qabu kennina, maamiltoonni adeemsa bittaa fi itti fayyadama keessatti muuxannoo quubsaa akka qabaatan mirkaneessuuf.

Yeroo Agarsiisaa

AOMA CO., LTD., fi kanneen biroo.waggaa waggaan michoota daldalaa keenya gatii guddaa qaban addunyaa maraa waliin wal arguuf Beauty Expo ykn Beauty Trade Shows irratti hirmaachuun kun carraa gaarii gabaa irratti odeeffannoo haaraa qorachuuf nuuf ta'a.AOMA CO., LTD., fi kanneen biroo.maamiltoota agarsiisa ykn leenjii addunyaa guutuutti gaggeessee oomisha keenya gurguruuf argate.Akkaataa oomisha itti oomishnu yoo barbaaddan, dhaabbata keenyaa fi warshaa keenya Chaayinaa keessatti argamu daawwachuufis baga nagaan dhuftan.
Ogeessota Qorannoo Seelii fi Asiidii Haayaaluuroonik.
  +86-13042057691 ta’uu isaati            
  +86-13042057691 jechuun ni danda’ama
  +86-13042057691 ta’a

AOMA waliin wal baraa

Laaboraatoorii

Ramaddii Omishaa

Bilbiloota

Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame © 2024 AOMA Co., Ltd. Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame. Kaartaa SaayitiiImaammata Dhuunfaa .Kan deeggaramee leadong.com irratti argamu
Nu Qunnamaa