I ka Cɛɲi, . 
Aw ka Fanga
 San 21 ni kɔ dɔnniya bɛ sodiyɔmu hyaluronate jeli dilanni na
 Fɛn dilannenw jogoɲumanya sariya : 6 Sigma
 Ɲɛjirali fu
  7-24 baara
   sanga 24 kɔnɔ
 
San 21 Ko kɛlenw
Hakilila-jɔ-cogo ɲuman
Lase waati sabatilen
Lase waati sabatilen
Sani min ka fisa
7-24 Baarakɛyɔrɔ
Aw bɛ yan: So » Sosiyete ka tariku

Anw ko la - Asidi hyaluronic dilanko baarakɛla ŋana

A sigira sen kan san 2003, AOMA CO., LTD.ye dilanbaga & jago combo ye ni san 21 baarakɛcogo dɔnniya ye, a y’a yɛrɛ di Dermal Fillers, Mesotherapy Solution Products, Mesotherapy ni PDRN, Medical Grade Skin Care Products , CTO Service in Medical Aesthetics Industry, Customize your private label.
 
Sisan AOMA CO., LTD ye baara kɛ ni a ye.bɛ Sinuwa jamana ka fɛn dilannikɛla 10 la minnu ka bon kosɛbɛ ani minnu ye sodiyɔmu hialuronati jeli dilanko ɲɛmɔgɔba dɔ ye diɲɛ kɔnɔ, minnu bɛ taa jamana 120 ni kɔ la diɲɛ kɔnɔ, i n’a fɔ: Erɔpu tɔnba, Ameriki, Kolonbi, Mɛkisiki, Berezil, Irisila, Kazakstan ani Irak.An ye dɛmɛ don fɛntigi 580 ni kɔ ma walasa ka fɛnw kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye.O waati kelen na, an ka mɔgɔw ka di mɔgɔw ye ani an ka sɔnni ɲuman hakɛ bɛ ka wuli hali bi teliya la
0 +
Sanw
Gilalen
0 +
+
Jamana min bɛ fɛnw bila ka taa jamana wɛrɛw la
0 +
+
Marques (Marques) minnu bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye

Mission & Vision (Yɛrɛlabɔli).

An ka Cidenyabaara

‘I ka cɛɲi, i ka fanga’ ye AOMA CO., LTD ka cidenyabaara ye. 
AOMA b’u sinsin tuma bɛɛ asidi hyaluronic Fillers dilanni kan, Mesotherapy Solution Products, Mesotherapy with PDRN, Medical Grade Skin Care Products ani baara ɲumanw. 
An bɛ ni GMP biyofarmasi dilanni baarakɛyɔrɔ ye min bɛ se 100 ma, ni jogoɲumanya sariyaw bɛ se 6 Sigma ma. 
Fɛn bɛɛ bɛ dilan ka kɛɲɛ ni diɲɛ sariyaw ye kosɛbɛ furakɛli minɛnw ko la.I ka Cɛɲi, I ka Fanga!

An ka Yelifɛn

1. Fɛn dilannenw ka ɲɛtaa ni u lakanani:

Aoma Co., Ltd. ye asidi hyaluronic fasa dilanbaga ŋana ye min ka baara kɛcogo ye san 21 kɛ.
An b’an jija ka asidi hyaluronic fasa fura ɲumanw di, minnu tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ, walasa kiliyanw ka se ka baara kɛ n’an ka fɛn dilannenw ye ni daŋaniya ye ani ka ɲɛtaa ɲuman sɔrɔ.

.

3. Kunnafonidila ni wasa:

An b’an sinsin kiliyanw ka ko kɛlenw kan ani ka kiliyanw dɛmɛni ni dɛmɛ ɲuman di walasa kiliyanw ka se ka wasa sɔrɔ sanni ni baara kɛcogo la.

Ɲɛjirali waatiw

AOMA CO., LTD ka baarakɛyɔrɔ.ka taa Beauty Expo walima Beauty Trade Shows la walasa k’an ka jagokɛɲɔgɔn nafamaw kunbɛn diɲɛ fan bɛɛ san o san min ye sababu ɲuman ye an bolo ka fɛn kuraw sɛgɛsɛgɛ sugu la.AOMA CO., LTD ka baarakɛyɔrɔ.ye kiliyanw sɔrɔ minnu bɛ ɲɛjiraliw walima kalanw kɛ diɲɛ fan bɛɛ walasa k’an ka fɛn dilannenw feere.N’i ​​b’a fɛ k’a dɔn an bɛ fɛnw dilan cogo min na, i bɛ se fana ka taa an ka baarakɛyɔrɔ la ani an ka izini na min bɛ Sinuwa jamana na.
Seli ni asidi hyaluronic ɲinini kɛrɛnkɛrɛnnenw.
  +86-13042057691 ye            
  +86-13042057691 ye
  +86-13042057691 ye

Aw ye AOMA kunbɛn

Laboratoire (laboratoire) la

Fɛn dilannenw ka kulu

Blogw (blogs) ye

Copyright © 2024 AOMA Co., Ltd. Hakɛ bɛɛ bɛ a bolo. Sitemap (yɔrɔ karti).Kunnafoni dogolenw maracogo .A dɛmɛna ni leadong.com kan
Aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Anw fɛ