Gözelligiň, 
Güýç
Nat  Natriý gialuronat jel öndürmekde 21 ýyldan gowrak tejribe
 Önümiň hil standarty: 6 Sigma
 Mugt nusgalar
  7-24 hyzmat
   24 sagat gowşuryş
 
21 ýyllyk tejribe
Endokary hilli
Durnukly gowşuryş wagty
Durnukly gowşuryş wagty
Iň gowy baha
7-24 Hyzmat
Siz şu ýerde: Öý » Kompaniýanyň taryhy

Biz hakda - Professional gialuron kislotasyny öndüriji

2003-nji ýylda esaslandyrylan AOMA CO., LTD21 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan öndüriji we söwda birleşigi bolup, Dermal Dolduryjylara, Mezoterapiýa Çözgüt Önümlerine, PDRN bilen Mezoterapiýa, Medisina Deri Bejeriş Önümleri , Lukmançylyk Estetika Senagatynda CTO hyzmaty, şahsy belligiňizi düzüň.
 
Indi AOMA CO., LTDHytaýyň iň gowy 10 öndürijisiniň hataryna girýär we dünýäniň 120-den gowrak ýurduna eksport edilýän natriý gialuronat gel senagatynyň öňdebaryjy öndürijilerinden biri: Europeanewropa Bileleşigi, ABŞ, Kolumbiýa, Meksika, Braziliýa, Russiýa, Gazagystan we Yrak.Düzeltmek üçin 580-den gowrak marka kömek etdik.Şol bir wagtyň özünde meşhurlygymyz we oňyn tassyklama derejämiz çalt ýokarlanýar
0 +
.Yllar
Döredildi
0 +
+
Exurt eksporty
0 +
+
Markalar

Missiýa we görüş

Biziň wezipämiz

'Gözelligiň, güýjüň' AOMA CO., LTD 
AOMA hemişe gialuron kislotasy doldurgyçlary, mezoterapiýa çözgüt önümleri, PDRN bilen mezoterapiýa, lukmançylyk derejeli derini bejermek önümleri we iň gowy hyzmatlar öndürmäge ünsi jemleýär. 
6 derejeli Sigma çenli hil standartlary bolan 100 derejeli GMP biofarmasewtiki önümçilik ussahanasy bar. 
Productshli önümler lukmançylyk enjamlary üçin halkara ülňülerine laýyklykda öndürilýär.Gözelligiň, güýjüň!

Görüşimiz

1. Önümiň hili we howpsuzlygy:

Aoma Co., Ltd., 21 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan gialuron kislotasyny doldurýan hünärmen.
Müşderileriň önümlerimizi ynam bilen ulanyp biljekdigini we kanagatlanarly netijeleri gazanyp biljekdigini üpjün etmek üçin ýokary hilli, ygtybarly gialuron kislotasy doldurgyç önümlerini bermäge borçlanýarys.

2. Täzeçillik we gözleg mümkinçilikleri:

Bazardaky müşderileriň üýtgeýän isleglerini kanagatlandyrmak üçin iň täze we iň ösen gialuron kislotasyny doldurýan önümleri üpjün etmek üçin gözleg we işläp taýýarlamagy dowam etdirýäris.

3. Müşderi hyzmaty we kanagatlanma:

Müşderiniň tejribesine ünsi jemleýäris we satyn almak we ulanmak prosesinde müşderileriň kanagatlanarly tejribä eýe bolmagyny üpjün etmek üçin ýokary hilli müşderi hyzmatyny we goldawyny berýäris.

Sergi pursatlary

AOMA, LTDHer ýyl dünýädäki gymmatly işewür hyzmatdaşlarymyz bilen duşuşmak üçin Gözellik sergisine ýa-da gözellik söwda sergilerine gatnaşyň, bu bazardaky iň täze täzelikleri öwrenmek üçin amatly pursat.AOMA, LTDÖnümlerimizi satmak üçin dünýäde sergiler ýa-da okuw kurslary geçirýän müşderileri aldy.Önümlerimizi nädip öndürýändigimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, Hytaýda ýerleşýän kompaniýamyza we zawodymyza baryp bilersiňiz.
Öýjük we gialuron kislotasyny öwrenmek boýunça hünärmenler.
  +86 - 13042057691            
  +86 - 13042057691
  +86 - 13042057691

AOMA bilen tanyş

Laboratoriýa

Haryt kategoriýasy

Bloglar

Awtorlyk hukugy © 2024 AOMA Co., Ltd. Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasyGizlinlik syýasaty .Goldaýan leadong.com
Biz bilen habarlaşyň